شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹
صرافی رویال - نرخ رسمی ارز بانک مرکزی
 نرخ رسمی ارز ( بانک مرکزی )آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
USD دلار ۴۲,۰۰۰ ۳۶,۰۶۴ . ۵,۹۳۶ + . % ۱۶/۴۶ +
EUR یورو ۵۱,۹۲۹ ۴۳,۲۷۳ . ۸,۶۵۶ + . % ۲۰ +
AED درهم ۱۱,۴۳۷ ۹,۸۲۰ . ۱,۶۱۷ + . % ۱۶/۴۷ +
TRY لیر ترکیه ۱۰,۱۵۵ ۹,۵۰۱ . ۶۵۴ + . % ۶/۸۸ +
صرافی رویال - نرخ سکه آتی
  آخرینبالاترینپایین ترینقیمت تسویهمشاهده نمودار 
اردیبهشت ۱۳۹۷۱۸,۲۱۰,۰۰۰۱۸,۲۵۰,۰۰۰۱۷,۹۷۰,۰۰۰۱۸,۰۴۶,۸۹۲
تیر ۱۳۹۷۱۸,۳۷۰,۰۰۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۸,۲۵۶,۷۶۰
شهریور ۱۳۹۷۱۸,۶۵۵,۰۰۰۱۸,۶۹۰,۰۰۰۱۷,۷۸۰,۰۰۰۱۸,۶۸۰,۹۸۴
آبان ۱۳۹۷۱۹,۲۷۵,۰۰۰۱۹,۴۴۵,۰۰۰۱۹,۱۵۰,۰۰۰۱۹,۳۹۴,۴۱۸
دی ۱۳۹۷۱۹,۹۵۰,۰۰۰۲۰,۲۱۰,۰۰۰۱۹,۸۸۰,۰۰۰۲۰,۱۲۲,۷۴۸
صرافی رویال - نرخ بازارهای جهانی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 Gold (spot)۱,۳۴۶ ۱,۳۵۵ . ۹ - . % ۰/۶۶ -
 Silver (spot)۱۷ ۱۷ . ۰ . % ۰
 Oil (WTI)۶۹ ۶۹ . ۰ . % ۰
صرافی رویال - نرخ برابری های بین المللی
  آخرین نرخنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار 
 EUR/USD۱/۲۲۹۱ ۱/۲۳۰۸ . ۰/۰۰۱۷ - . % ۰/۱۴ -
 EUR/AED۴/۰۱۶۳ ۴/۰۱۴۴ . ۰/۰۰۱۹ + . % ۰/۰۵ +
 USD/AED۳/۶۷۳۳ ۳/۶۷۳ . ۰/۰۰۰۳ + . % ۰/۰۱ +
 USD/CAD۱/۲۷۶۶ ۱/۲۶۸۱ . ۰/۰۰۸۵ + . % ۰/۶۷ +
 AUD/USD۰/۷۶۷۸ ۰/۷۶۹۵ . ۰/۰۰۱۷ - . % ۰/۲۲ -
 GBP/USD۱/۴۰۱۱ ۱/۴۰۴۴ . ۰/۰۰۳۳ - . % ۰/۲۳ -
 GBP/EUR۱/۱۴۰۲ ۱/۱۴۰۸ . ۰/۰۰۰۶ - . % ۰/۰۵ -
 EUR/TRY۵/۰۲۰۹ ۴/۹۸۲۹ . ۰/۰۳۸ + . % ۰/۷۶ +
 USD/TRY۴/۰۸۴۸ ۴/۰۵۰۵ . ۰/۰۳۴۳ + . % ۰/۸۵ +
 USD/CNY۶/۸۹۹۹ ۶/۹۰۰۵ . ۰/۰۰۰۶ - . % ۰/۰۱ -
صرافی رویال - خدمات / اطلاعات